Rozpočtářka - kontakty

  • Strašice 464; PSČ 33845
  • Kancelář:Vápencova 569/13
    Praha 4 PSČ 147 00
  • Mobil: +420 602 421 705
  • E-mail: mlejnkovadana@seznam.cz

Zjednodušeny postup stavby

krok co mám dělat kde a co zajistit proč
1 mám pozemek
2 zvolím typ chaty nebo RD
3 zajdu na stavební úřad, stavební komisi a) zjistím zda mi bude předběžně uděleno stavební povolení na dřevostavbu, b) zda mi povolí vnější plášť - dřevěny, nebo omítkový c) požádám o soupis dokladů, které po mě bude požadovat stavební úřad k žádosti o stavební povolení ( někdy mají na internetu) podklad pro projektanta
4 zajdu na katastrální úřad a) geodetický snímek budu potřebovat pro projektanta a stavební úřad
b) výpis z LV - listu vlastníků budu potřebovat pro projektanta ( stačí kopie) a stavební úřad
5 zajdu na vodovody a kanalizace zjištění inženýských sítí - kudy vede kanalizace, voda, možnost přípojky, případně zda mi doporučí dodavatelské firmy, přípojku si hradí zadavatel, přípojka voda - připojení na hlavní uliční řad provádí vododovody, pak následuje vodoměrná šachta ve které je usazen vodoměr- majetek vodáren a dále vnější a vnitřní rozvod vody, kanalizace- je stejné jako voda pouze místo vodoměrné šachty je kanlizační šachtice, pozor v chráněné krajinné oblasti je to jiné ( čistička odpadních vod atd.) i zde na závěr - tlaková zkouška těsnosti potrubí přikládá se ke kolaudačnímu řízení
6 zajdu na rozvodné závody zjištění sítí - elektro, možnost přípojky, případně zda mi doporučí dodavatelské firmy, přívod elektro až po elektroměr je v majetku Rozvodných závodů tzv po plombu, od elektroměru vnější a vnitřní rozvody provádí firma která má k tomu oprávnění - na závěr - revizní zpráva přikládá se ke kolaudačnímu řízení
7 zajdu na plynárny zjištění sítí - plyn, možnost přípojky, plynovou přípojku provádí vždy firma, kterou Vám doporučí plynárny až po hlavní uzávěr plynu oduzávěru plynu můžete vnější i vnitřní rozvod plynu řešit s firmou, která má k tomu oprávnění- na závěr - revizní zpráva přikládá se ke kolaudačnímu řízení
8 radonová zpráva doporučuji v místě realizace příp. v okolí zajistit "radonového technika" odebírají se 3 a více vzorků pro stanovení výše radonového rizika ( dle tohoto zjištění se pak provádějí izolace zákldových částí domečku) podklad, ke stavebnímu řízení ale i pro projektanta
9 geodeti zaměření pozemku, zjištění výšek, (svah, různé úpravy terénu apod.) podklad pro projektanta
10 zadám projektové práce a) projektová dokumentace k stavebnímu povolení
11 b) projektová dokumentace k stavebnímu ohlášení
12 zadám inženýrské práce a) zpracování výkazu výměr
13 b) zpracování soupisu prací
14 c) zpracování kontrolního rozpočtu
15 nechám si zpracovat cenovou nabídku od firem vybraný zhotovitel stavby se uvádí do žádosti o vydání stavebního povolení, spodní stavba- svépomocí(pak stavební dozor)nebo dodavatelsky-firmou) pak musí být uvedena firma, a jejich osoba odpovědná za stavební činnost + Váš stavební dozor jako investora, vrchní stavba - uvést Truhlářství Blažek a je dobré přiložit např. kopii, živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku u firem, které pro Vás budou stavbu zhotovovat
16 stavební dozor investora, tedy mě zajistit si stavební dozor - musí být uveden v žádosti o vydání stavebního povolení
17 které podklady musím zajistit až budu mít projektovou dokumentaci- dle seznamu ze stavebního úřadu a) vyjádření účastníků stavebního řízení - sousedů mohou být třeba sousedé, ale i majitel přístupové komunikace,aj.
b) vyjádření účastníků stavebního řízení - jiných dotčených orgánů řeknou mi na stavebním úřadě
- rozvodných závodů
- vodovodů a kanalizací
- telekomunikací
- případně plynařů
atd.
18 v případě, že si budu dělat stavební práce svépomocí ( základy - základovou desku a přípojky) zajistit si stavební dozor - musí být uveden v žádosti o vydání stavebního povolení
19 podat žádost na Stavební úřad
20 po vydaném stavebním povolení nebo ohlášení mohu zahájit stavbu