Projekty rodinných domů, obsah běžného projektu pro stav.povolení, ohlášení

Dřevostavby – PROJEKT domu nebo chaty

Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, ohlášení odpovídá požadavkům vyhlášky ke staveb.zákonu.
Součástí projektu je návrh v měřítku 1:100 schválený klientem před vlastním vyhotovením projektu, případně i dvourozměrná studie investičního záměru.
Projekt se kompletuje zpravidla v 3-5 vyhotoveních a skládá se z těchto částí :

Obecná část

obsahuje vždy souhrnnou zprávu s tepelnou bilancí stavby, požární zprávu, proti- radonové opatření, osazení stavby a napojení na inženýrské sítě.

Stavební část

zahrnuje výkresy základů, půdorysů a řezů ( počet podle potřeby ) v měřítku 1:50,
krovy a řezy krovem s výpisem prvků. Pohledy (fasády) jsou černobílé, v měřítku 1:100,
v případě požadavku zákazníka jsou dodávány v měřítku 1:50, event. i v barevném provedení.

Statická část

bývá u rodinných domů často sloučena se stavební částí a obsahuje skladbu stropu
s výkresy překladů a průvlaků. Pokud je to nutné, dodám i výpočtovou část.

Vnitřní instalace

jsou řešeny schematicky a předběžným návrhem zcela v souladu s vyhláškou.
Pokud bude vznesen požadavek, zajistím podrobnější řešení.
Venkovní přípojky se zpracovávají samostatně, podle specifické potřeby zákazníka.

Cenový protokol

Běžnou součástí stavebního projektu není rozpočet, kalkulace nákladů, výkaz výměr ani soupis výrobků. Tyto dokumenty nejsou pro vydání stavebního povolení nutné a řeší se zpravidla jako součást přípravy stavby samostatnou zakázkou. Výkaz výměr a položkový rozpočet si můžete přiobjednat. Vzhledem k omezené platnosti rozpočtu (různé mzdové náklady v regionech) i jeho ceně nabízím využití cenových modelů staveb. Výsledkem je
cenový protokol, který stanoví aktuální realizační cenu stavby s ohledem
na místní nákladovou hladinu i kvalitativní úroveň vnitřního vybavení novostavby.

Tak to by bylo zatím asi tak to nejdůležitější. Doufám, že jsem Vás tím neodradila od stavby. Ing. Dana Mlejnková