Základní otázky, které by si měl položit stavebník:

Nejprve se musíme rozhodnout jakou stavbu budeme vlastně chtít, pro jaké účely bude stavba určena.

Stavba několik možnosti:

 1. rodinný domek pro trvalé bydlení
 2. domek pro individuální rekreaci
 3. drobná stavba, která plní doplňkovou stavbu ke stavbě hlavní ( zahradní domky, altány, přístřešky pro auto, pergoly, aj.)

Nyní, když jsme se rozhodli jakou stavbu :

musíme si zajistit dokumentaci a k ní by měl být vždy přiložen rozpočet

Projektová dokumentace a její druhy

 1. studie stavby
 2. dokumentace pro územní rozhodnutí
 3. dokumentace pro stavební řízení
 4. dokumentace pro stavební ohlášení
 5. prováděcí dokumentace

Jak postupovat při stavbě domu?

 

Pozemek a povolení stavby

získáme pozemek – na co se musíme zaměřit :

 

 1. Vzdálenost inženýrských sítí (IS)( kanalizace, voda,plyn, elektřina) a možnost napojení se na ně
 2. Získání písemného vyjádření od Stavebního úřadu k povolení stavby na konkrétním pozemku (pozor na územní plán a jeho změny a časové návaznosti)
 3. Výpis z Katastru nemovitostí – pozor na datum vydání
 4. Účel pozemku – musí být veden jako stavební pozemek
 5. V případě že pozemek je veden jako zahrada – viz postup odrážka 2
 6. Pozemek vyfotografujeme abychom ho viděli jako celek
 7. Rozměry pozemku se zjistí z výpisu Listu vlastníků (LV) na Katastru nemovitostí
 8. Máme-li vybraný projekt RD zjistíme zda odpovídá – šířka pozemku
 9. Šířka pozemku – vzdálenost objektu od hranic pozemku musí být vždy 3,5 m (lze žádat o výjimku-jestliže na této straně nebudou obytné místnosti a soused nebude mít připomínky)
 10. Podloží pozemku – zjistíme si historii pozemku – zda tam nebyl dříve např. močál, pohřebiště apod. ( nejlépe poradí starousedlíci)
 11. Ověření podmínek na napojení na IS – písemné vyjádření obce
 12. Věcná břemena – pořádně si prostudujeme LV
 13. Záloha na pozemek – pozor vždy s právníkem
 14. Smlouva o smlouvě budoucí – pozor na termíny do kdy jsme schopni uhradit kupní cenu to samé u případně smlouvy o koupi pozemku nejlépe je složit peníze přímo u notáře při podpisu smlouvy a sepsat o tom zápis nebo uvést jako jeden z bodů smlouvy ( pozor napište kupní cenu nejenom číslicemi ale i slovy )
 15. Daň z prodeje pozemku – platí vždy prodávající ( nezaplatí-li ji původní majitel bude ji finanční úřad vymáhat na novém majiteli – proto při podpisu smlouvy si vymiňte,že prodávající složí nebo převede tuto částku do úschovy např. u notáře ( Výměr daně stanovený finančním úřadem není vždy ihned stanoven a může se stát, že prodávající peníze utratí a vy byste museli daň zaplatit) , pak teprve podepište smlouvu o koupi pozemku.
 16. Kupní smlouvu – nejlépe v 6 i více výtiscích
 17. Vklad návrhu vlastnického práva – po podepsání smlouvy necháme pro Katastrální úřad notářsky na 2 výtiscích notářsky ověřit podpisy ( Počet výtisků je většinou počet účastníků + 2 výtisky).

 

 

 • (1) Návrh na vklad vlastnického práva spolu se všemi podepsanými smlouvami a příslušným poplatkem. Vhodné je to učinit v den podpisu smlouvy.

 

Základní otázky, které by si měl položit stavebník:

Nejprve se musíme rozhodnout jakou stavbu budeme vlastně chtít, pro jaké účely bude stavba určena.

Stavba několik možnosti:

 1. rodinný domek pro trvalé bydlení
 2. domek pro individuální rekreaci
 3. drobná stavba, která plní doplňkovou stavbu ke stavbě hlavní ( zahradní domky, altány, přístřešky pro auto, pergoly, aj.)

Nyní, když jsme se rozhodli jakou stavbu :

musíme si zajistit dokumentaci a k ní by měl být vždy přiložen rozpočet

Projektová dokumentace a její druhy

 1. studie stavby
 2. dokumentace pro územní rozhodnutí
 3. dokumentace pro stavební řízení
 4. dokumentace pro stavební ohlášení
 5. prováděcí dokumentace

Jak postupovat při stavbě domu?

 

Pozemek a povolení stavby

Uzemní řízení :

 

 

 1. tak a máme pozemek
 2. uděláme si vlastní studii domku – tzn. jaké místnosti bychom v domku chtěli mít
 3. navštívíme projektanta a dáme mu svoje návrhy on připraví 2 až 3 alternativy
 4. nebo zakoupíme hotový projekt – úpravy dispozic nejsou pak problémem
 5. navštívíme opět Stavební úřad a zjistíme jaká stanoviska jsou potřeba některé úřady mají seznam stanovisek i vzory na svých www. Stránkách
 6. velmi důležité je situování domku
  • na východ – situujeme: ložnice, vstupy,kuchyně,jídelny někdy i dětské pokoje
  • na západ – situujeme: obývací pokoj, verandy,terasy
  • na jih – situujeme: je ta nejlepší – ideální pro obývací pokoje a dětské pokoje, terasy a verandy
  • na sever – situujeme: WC, koupelny
 7. dokumentace pro zahájení územního řízení
  • žádost o zahájení územního řízení
  • vyjádření a stanoviska úřadů ( magistrát, plynárny, vodárny a kanalizace, elektrárny, odbory životního prostředí, telekomunikace
  • přílohou je vždy výpis z LV nesmí být starší 3 měsíců
  • geodetický snímek
  • projektovou dokumentaci (ve 2 vyhotovení a v případě že obec nemá vlastní stavební úřad – pouze stavební komisi pak musíme mít 3 vyhotovení PD)
  • doklad projektanta – oprávnění k projektové činnosti PD se skládá :

 

 

Projektová dokumentace se skládá :

 

 

 1. Textová část : průvodní zpráva,požární zpráva, radonová zpráva,fotodokumentace stávajícího stavu pozemku, vyjádření úřadů, které by mělo být již zapracováno do této PD alespoň ta nejdůležitější stanoviska
 2. Výkresová část: katastrální mapa, orientační situace,jednotlivé půdorysy, řez, fasády

 

 

Stavební povolení

 

 

Všechny změny, které vyplynuly z územního řízení by měl projektant nyní zakomponovat do projektové dokumentace pro stavební povolení. Na stavební úřad předkládáme projektovou dokumentaci minimálně ve dvou vyhotoveních – nejlépe ve třech a znova žádost

 

 1. žádost o vydání stavebního povolení
 2. PD v 3 výtiscích
 3. stanoviska a vyjádření účastníků řízení
 4. souhlasy sousedů ( to jsou ti kteří sousedí s naším pozemkem -lze zjistit pokud máme geodetický snímek tak známe označení parcel sousedů na na internetu lze najít a udělat si výpis vlastníků jednotlivých parcel
 5. kromě nich musíme mít stanovisko opět plynárny, vodárny a kanalizace, elektrárny, odbory životního prostředí, telekomunikace
 6. tady je opět nejlepší se zeptat na Stavebním úřadě co všechno požaduje a jaká stanoviska musíme sehnat a přiložit k žádosti o stavební povolení
 7. stavební dozor – musíme uvést do žádosti ( viz další bod.)

 

doplnění- upřesnění :

 

 

Vodovody a kanalizace

 

 

 1. žádost o zřízení přípojky vody
 2. žádost o zřízení přípojky kanalizace
 3. vyjádření – stanovisko k PD

 

 

Rozvodné závody

 

 1. žádost o připojení na distribuci
  • Žádost – Smlouva o poskytnutí distribuce elektřiny ze sítě nízkého napětí-Tuto smlouvu uzavíráte při přihlašování nového odběrného místa a chcete-li si s naší společností zajistit pouze distribuční služby, smlouvu o dodávce elektřiny si musíte vyřídit s vybraným obchodníkem samostatně.
 2. žádost na dodávku elektřiny
  • žádost – smlouva o dodávce elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi Tuto smlouvu uzavíráte, chcete-li si s naší společností zajistit dodávku sjednaného množství silové elektřiny, smlouvu o poskytnutí distribuce elektřiny si musíte vyřídit s příslušným distributorem samostatně.
 3. Plynárny

Až budete mít všechna vyjádření a stanoviska, sehnat stavební dozor investora – tedy Vás, tato osoba bude uvedena na žádosti o vydání stavebního povolení, nebo tam můžete uvést dozor firmy, která bude stavbu provádět a v tom případě musíte již vědět kdo Vám bude realizovat stavbu. V případě, že budete mít svůj stavební dozor -(pozor za ten se platí a je to samostatná smlouva)- zahájit výběr realizační firmy.

 

Máme vypracovanou projektovou dokumentaci

 

 

doporučuji 5 výtisků celkem ( 3 na stavební úřad a 2 si necháme pro vlastní potřeby ( tyto dvě Vás vyjdou levněji, když Vám je připraví projektant, než-li vy si je budete kopírovat a množit sami) je dobré si nechat vypracovat výkaz výměr a kontrolní rozpočet, ať už přes projektanta nebo od odborníka – doporučuji v papírové podobě a elektronické, tak abyste výkaz výměr mohli zaslat firmám, které Vám připraví svoji cenovou nabídku stavebních prací – provedete si vlastně průzkum trhu.

 

 

Výběr firmy :

 

 

provádíme alespoň 2 měsíce zahájením stavby.Všechny nabídky prostudujeme způsobem nikoliv pouze „za kolik“, ale hlavně co obsahují jednotlivé nabídky. Dobré je přizvat projektanta, ještě lepší rozpočtáře. Rozpočtář nám přesně vysvětlí, co nabídka obsahuje a co tam chybí. Je to velmi důležité abychom potom nevybrali firmu ta byla nejlevnější a pak budeme doplácet za vícepráce tolik, že původní nejvyšší nabídka bude na konec levnější stává se to dost často. Takže tady pozor- nejlevnější neznamená, že budete mít stavební práce nejlépe provedené. Poraďte se s přáteli, sousedy,v rodině a dejte na reference jděte se podívat na stavbu, kterou firma prováděla jinde. Stavební povolení je vydáváno na dobu 2 let, pak musíte požádat o prodloužení opět stavební úřad. Tak a bylo vydáno stavební povolení a můžeme začít se stavbou.

 

 

Realizace stavby:

 

 

 1. uzavřít smlouvu s Truhlářství Blažek- vrchní stavba
 2. uzavřít smlouvu s dodavatelem – spodní stavby

 

Máme dvě možnosti provedení spodní stavby:

 1. Svépomocí
 2. Dodavatelem- stavební firmou

 

Svépomocí:

 

 

 1. musí být vždy stavební dozor, který kontroluje např. výkopy v blízkosti sousedních objektů,
 2. výkopy v chodníkové komunikaci, výztuže, záměny materiálů, kontroluje specialisty
 3. ( elektroinstalace, plynoinstalace, vytápění atd.)
 4. sice ušetříte finance (ale pozor všechno si kupujete s 19% DPH)
 5. zvažte, zda za čas, který byste strávili na stavbě, byste si nevydělali víc ve své profesi ?
 6. neušetříte však svůj čas a svoje síly
 7. můžete si sami zapříčinit nenapravitelné škody na stavbě
 8. můžete ohrozit zdraví druhého
 9. musíte vést stavební deník – bez toho nezahajujete stavbu

 

 

Generální dodavatel :

 

 

 1. O výběru firmy jsme již řekli, nyní jak zahájíme vlastně stavbu.
 2. sepíšeme smlouvu se stavebním dozorem- nemusí být Stavební firmy má osobu odpovědnou za stavební činnost
 3. určíme způsob komunikace např. telefon, email
 4. určíme termíny kontrolních dní
 5. případně sepíšeme smlouvu s projektantem o autorském dozoru
 6. koupíme stavební deník – slušná firma jej dodá sama
 7. do něj vypíšeme všechny zúčastněné a telefonní čísla
 8. dohodneme s dodavatelem pravidelné zápisy do stavebního deníku
 9. dohodneme se firmou a se stavebním dozorem o okamžitém informování v případě jakýchkoliv změn ( dát i do smlouvy)
 10. prostudujeme si smlouvu – pokud jsou práce prováděny dodavatelsky
 11. co by mělo být ve smlouvě – návrh ceny o dílo, způsoby úhrady a jejich termíny, souhrn provedených prací, termín dokončení stavby, uklizení a vyklizení prostor – nejlépe je smlouvu konzultovat s právníkem
 12. do smlouvy stanovit termíny kontrolních dnů a hlavně termín dokončení
 13. stavby,současně i způsob fakturace a plateb
 14. hlídat stavební deník- zápisy se musejí provádět denně- firma, stavební
 15. dozor parafuje nebo ob den či jednou za 3 -5 dnů
 16. revizní zprávy- pozor budou je po Vás chtít v plynárnách, vodovodech a
 17. rozvodných závodech ale i u kolaudace

 

 

Etapy výstavby rodinného domku:

 

 

etapa – základové konstrukce

 

 

 1. zemní práce
 2. základy domu
 3. rozvod kanalizace v základech
 4. hydroizolace, popř. izolace svislých stěn, protiradonová izolace

 

 

etapa – hrubá stavba domu

 

 

 1. obvodové zdivo
 2. příčky nosné a nenosné
 3. stropy
 4. schodiště – skelet
 5. krov
 6. střešní krytina
 7. okapy
 8. komín
 9. střešní okna

 

 

etapa – instalace, úprava povrchů

 

 

 1. rozvody elektro, voda, kanalizace
 2. vnitřní omítky
 3. sádrokartony a zateplení střechy
 4. hrubé podlahy
 5. zárubně
 6. hromosvod
 7. rozvody telefonu a televize

 

 

etapa – kompletace stavby

 

 

 1. osazení oken
 2. vchodové a balkonové dveře
 3. vnější fasáda
 4. parapety oken
 5. garážová vrata
 6. podbití střechy – podhledy
 7. sokl kolem domu
 8. zdravotní technika ( umyvadla , vany apod.)
 9. podlahy a prahy
 10. vnitřní dveře
 11. obklady
 12. dlažby
 13. obložení schodiště
 14. malířské práce a tapety
 15. dokončení elektro – zásuvky a vypínače

 

 

etapa – vybavení interiéru

 

 

 1. osvětlovací tělesa
 2. koberce
 3. žaluzie, závěsy
 4. bezpečnostní systém
 5. a další

 

 

Rodinný domek – zděný

 

Stavíme hrubou stavbu

Základy stavby rodinného domu

Základové konstrukce stavby tvoří důležitou část. Musí odpovídat základovým podmínkám na pozemku a zajistit stabilitu celé stavby.

Pro realizaci základů stavby rodinného domku se používá většinou prostý beton tř. B15. Betonová směs se ukládá přímo do výkopů nebo do bednění. Základové pasy u nepodsklepených staveb rodinných domků je většinou potřeba zvýšit na úroveň podkladního betonu pod hydroizolací. Pro tento účel se v posledních letech používají stále více betonové tvarovky (např. BTB) zděné nasucho a zalité betonovou směsí.

Na staticky náročných místech je nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztužit armovanou ocelí dle návrhu statika.

Po dokončení základů a rozvodů instalací pod úrovní podlahy rodinného domku se provede zásyp základových konstrukcí (hutněný štěrkopísek). Podkladové betony doporučujeme provést v celé půdorysné ploše rodinného domku i nad základovými pasy a krčky vč. případných venkovních teras a vyztužit je ocelovou sítí s oky 150/150/6. Tím zajistíme nejen celkové stažení základových konstrukcí a vyloučíme možnost pozdějšího protržení izolací proti vodě a pronikání radonu, ale i lepší podmínky pro práci na realizaci na dalších stavebních konstrukcích rodinného domku – zdí, stropů apod.

Nadzemní části základové konstrukce je nutné provést co nejpřesněji z důvodů jejich pozdějšího obkládání či jiné úpravy povrchů. Vhodné je obvodové zdivo nad soklem o 50-70 mm vysunout směrem ven. Při pozdějším provádění fasády ukončíme spodní okraj nad soklem rohovou lištou a zajistíme tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody za obklad soklu.

Hydroizolace a opatření proti pronikání radonu

Provedení izolací proti zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do stavby nesmíme podcenit. Vadné a nekvalitní provedení těchto konstrukcí se později odstraňuje jen velmi problematicky s nákladnými opatřeními. Projektová dokumentace by měla vždy obsahovat konkrétní návrh hydroizolace i návrh opatření proti pronikání radonu z podloží. Případnou změnu těchto konstrukcí je nutné projednat s projektantem. Při realizaci používáme zásadně řádně atestované materiály.

Pro hydroizolace se především používají klasické asfaltové pásy na bázi asfaltu. U protiradonových opatření až do středního rizika lze použít pásy AL S 40, u vysokého rizika pak je nutné použít speciální konstrukce, které je vhodné zadat k provedení specializované firmě. Pro další práce na stavbě je nutné provedenou hydroizolaci nebo protiradonovou izolaci chránit před poškozením, např. betonovou mazaninou.

V současné době se často používá k hydroizolacím těsnících stěrkových tmelů. Jejich použití je zejména vhodné pro izolaci venkovních teras, koupelen, prádelen a dalších vlhkých provozů, protože lze přímo na tyto těsnící tmely klást dlažby a obklady.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Tradiční cihelné bloky z pálené hlíny jsou doposud nejčastěji používány jako základní zdicí materiál pro výstavbu rodinného domu. V posledních letech se velmi rozšířil sortiment těchto výrobků, který zahrnuje komplexní systém pro hrubou stavbu. Pálená cihla má své přednosti a lze ji používat všude. Obvodové i nosné zdivo, příčky, ale i jako materiál obkladový – lícové cihly a dlažba.

Cihly se vyrábějí z přírodních surovin – hlíny a jílu. To předurčuje kvalitu a přírodní charakter tohoto stavebního materiálu, který plně zdravé životní prostředí. Mají rovněž optimální vlastnosti pokud jde o akumulaci tepla, vlhkost, zvukovou izolaci, odolnost proti ohni a další mechanické vlastnosti. Řadu výhod mají pórobetonové tvárnice vyráběné z křemičitého písku, vápna, cementu, a hliníkového prášku. Umožňují velmi přesné zdění, lehce se opracovávají, mají nízkou objemovou hmotnost a výborné tepelně-izolační vlastnosti. Zdění z těchto tvárnic je prakticky bezodpadové.

Rovněž tento stavební materiál plně odpovídá požadavkům na zdravé životní prostředí. Snadné provádění prostupů a drážek pro instalace v pórobetonovém zdivu a maximálně snížené náklady na provádění stěrkových omítek na pórobeton nejen urychlí celou výstavbu, ale i zcela kompenzují poněkud vyšší cenu těchto výrobků v přepočtu na 1m3 zdiva. Navíc díky tepelně-izolačním vlastnostem není nutné provádět dodatečné zateplovaní konstrukce. Při dodržení správných technologických postupů se dosáhne vynikající kvality stavby. Tento moderní systém rovněž zahrnuje kompletní sortiment pro celou hrubou stavbu rodinného domu.

Kromě uvedených základních materiálů je možno pro hrubou stavbu použít ještě dalších systémů, které jsou na našem trhu dostupné. Pro hrubou stavbu rodinného domu se používají také systémy ztraceného bednění. Tvoří je desky vyrobené z dřevní hmoty spojené cementem a vodním sklem, pro obvodové zdivo doplněné o tepelnou izolaci (polystyrén). Desky se montují pomocí speciálních ocelových spojek a nosnou zeď tvoří armovaný železobeton, který je uložen mezi tyto desky.

V posledních letech je na našem trhu nabízena celá řada montovaných rodinných domů, především dřevostaveb a betonových panelových systémů. Výhodou těchto staveb je především rychlost výstavby. Tyto konstrukce u nás nemají velkou tradici, i když mohou uspokojit nemalý počet stavebníků. Vzrůstá i počet staveb realizovaných na bázi sendvičového (vícevrstvého) zdiva. Například při použití betonových tvarovek pro nosné zdivo, které jsou dodatečně tepelně izolovány přizdívkou zevnitř či vně stavby. Vhodné je použití lícového zdiva.

Stále častěji se pro nenosné příčky využívá konstrukce, která je opláštěná sádrokartonovými deskami. Tento materiál je také využíván pro úpravu stropů a šikmých stěn v podkrovních místnostech.

Součástí svislých konstrukcí jsou i komínová tělesa. Jejich realizaci je nutno věnovat maximální péči a musí být provedeny z kvalitních materiálů speciálně určených pro tuto konstrukci. Vhodné je využívat kompletních komínových systémů (např. SCHIEDEL), které znamenají špičkovou kvalitu spojenou s bezproblémovou funkcí komínového tělesa.

Se vzrůstající cenou ocelových profilů poněkud ustupuje tradiční stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a stropními vložkami HURDIS. Tyto profily jsou nahrazeny speciálními nosníky, které jsou určeny pro uložení stropních vložek. Tato stropní konstrukce je vhodná pro svépomocnou výstavbu rodinných domů, protože montáž je možno provádět ručně bez použití techniky.

Stále se používají monolitické železobetonové stropní konstrukce, neboť mají prakticky neomezenou možnost vytváření tvarů, prostupů, balkónů apod. Nevýhodou je především nutnost kvalitního bednění celého stropu a možnost výstavby pouze při vhodných klimatických podmínkách.Monolitické stropní konstrukce nejsou nejvhodnější pro svépomocnou výstavbu. V současné době se používá při výstavbě rodinných domů celá řada stropních systémů založená na stropních nosnících a stropních vložkách, které se zalijí betonovou směsí s kari sítí a další výztuží. Snadná a rychlá montáž, bez použití zvedací techniky s výjimkou čerpadla na betonovou směs, je velkou předností tohoto stropního systému. Uplatňují se jak systémy cihelné, tak systémy z pórobetonu nebo betonových tvárnic.

Méně často jsou stropní konstrukce tvořeny dřevěnými trámy s podbitím a záklopem a klenuté stropy z cihelného zdiva. Tyto dříve používané stropní systémy jsou dnes na novostavbách opomíjeny, i když mohou při vhodném použití a kvalitním provedení nejen nahradit dnešní stropní systémy, ale stavbu architektonicky oživit a dodat interiéru nový prostor. Stále se používají stropní železobetonové panely, které celou výstavbu urychlují, ale částečně omezují tvary rodinných domů.

Krovy a střecha

Výrazným architektonickým prvkem každého objektu bývá střešní konstrukce. Může být různorodá od střech plochých, přes pultové k sedlovým s valbami, polovalbami nebo bez nich o různém sklonu, tvaru a barvě krytiny. V současnosti se hodně používají různé vikýře, které ne vždy šťastně dotváří střechy rodinných domů. V naprosté většině se používá pro konstrukce krovů dřevo. Klasické krovové konstrukce se provádějí z dřevěných hranolů a latí. Méně časté je použití sbíjených vazníků, i když především u rodinných domů přízemních bez využití půdního prostoru mohou zároveň tvořit stropní konstrukci a výrazně tak snižují náklady na stavbu rodinného domu.

Pokud chceme využít krovových prvků v interiéru domu je výhodné použít lepených trámů a hranolů, které se již neobkládají a mají vynikající stálost tvaru a nepraskají, na rozdíl od hoblovaných hranolů z rostlého dřeva.

Střešní krytina je jednou z nejdůležitějších součástí stavby a proto jejímu výběru budeme věnovat náležitou pozornost. Významnou roli hraje při výběru krytiny tvar a sklon střechy, klimatické podmínky a samozřejmě estetické hledisko s přihlédnutím k okolní zástavbě. Důležitá otázka je životnost krytiny a záruky poskytované výrobcem. Střechu netvoří jen krytina, ale také kvalita pokrývačských prací a klempířských konstrukcí. Velký význam má i použití systému doplňků (tj. větracích tašek, sněhových zábran, krajových tašek či lemů apod.). Tradiční u nás je použití krytiny pálené a betonové barvené pigmenty nebo nástřikem. Tyto krytiny nevyžadují žádnou údržbu, jsou mrazuvzdorné, trvanlivé, odolné agresivním složkám ovzduší. Rozšířené je rovněž používání střešního šindele. Výhodou je možnost použití na velmi členité střechy a množství barevných i povrchových úprav. Základem je vrstva skelné nebo plstěné tkaniny a speciální asfaltová výplň. Povrch je upraven přírodním minerálním posypem. Výhodou je i nízká hmotnost na 1 m2 plochy střechy, nutné je však dřevěné opláštění krovové konstrukce. Moderní krytinu představují i vláknitocementové šablony. Povrchová úprava je většinou provedena akrylátovým nástřikem. Tyto šablony se mohou použít i k opláštění štítů a venkovních stěn rodinného domu.Další skupinu střešních krytin představují krytiny z ocelového pozinkovaného nebo hliníkového plechu. Rozmanité tvary těchto dílů připomínají mnohdy klasické střešní pláště z tašek.

Nelze opomenout i části střech s minimálním sklonem, tzv. ploché střechy, Zde se používají zejména modifikované asfaltové pásy s pískovým posypem. Těchto typů střech pro výstavbu rodinného domu stále ubývá. Z přírodních materiálů se na střešní pláště používá přírodní břidlice, která vyniká vysokou odolností vůči agresivitě prostředí a originálním elegantním vzhledem.

Výplně otvorů – okna a venkovní dveře

Otvory přináší do objektu neodmyslitelnou složku života , kterou je komunikace mezi exteriérem (přírodou) a interiérem (uměle vytvořeným prostředím). Kvalita oken a dveří se za poslední desetiletí výrazně změnila. Na trhu existuje velké množství výrobců a distributorů těchto výrobků a je nesnadné vybrat to správné řešení pro náš rodinný dům.Základní vlastností, kterou musíme vzít v úvahu, je tepelně izolační schopnost výplní otvorů. Tyto vlastnosti by měly být srovnatelné s tepelně izolačními vlastnostmi obvodového zdiva našeho rodinného domu. Důležité hledisko při výběru oken a dveří je náročnost na údržbu a umývání těchto stavebních prvků. Okna a dveře zároveň vytváří konečný výraz domu spolu s fasádou a střechou, a proto je nezanedbatelné i estetické hledisko.

Podle konstrukčního materiálu je možné rozdělit okna a dveře na dřevěná, plastová, ocelová nebo hliníková. Všechny druhy mají své výhody i nevýhody. Dřevěná okna jsou z přírodního materiálu, který podporuje pohodu domácího prostředí a jsou-li kvalitní (EUROOKNA), snižuje se jejich základní nevýhoda na minimum, tj.ochrana a údržba laku oken před účinky slunečního záření a povětrnostními vlivy. U těchto oken očekávejte vyšší pořizovací náklady.

Plastová okna jsou kvalitní, nabízejí množství barevných řešení a dezénů i v imitaci dřeva. Jsou nenáročná na údržbu. U tmavších vzorů rámů je nutné brát v úvahu tepelnou roztažnost ocelových výztuh oken, které způsobují někdy problémy s otvíráním oken v horkých letních dnech.

Okna ocelová a hliníková jsou vhodná k prosklení větších ploch, zimních zahrad apod. Jsou většinou dražší. Výhodou jsou malé subtilní rozměry rámů. Pozor na kvalitu oken výrazně levnějších dodavatelů u všech druhů materiálů.

Nedílnou součástí rodinných domů, které pro bydlení využívají i podkrovní místnosti jsou střešní okna. Tyto zajišťují v daných místnostech jednak jejich proslunění a zároveň možnost větrání.

Tepelné izolace a jiné konstrukce

Teplo je jedním z nezbytných předpokladů pro zachování života na zemi.Ve většině případů vzniká teplo spalováním fosilních paliv, jakými jsou uhlí, plyn nebo topný olej. Jejich zdroje jsou omezené. Je proto přirozené, že se snižováním zásob surovin nutných pro výrobu tepla poroste i jeho cena. Svědkem tohoto stavu jsme i u nás. Za poslední tři roky na našem území vzrostly ceny energii v průměru o více než 35% a tento trend se nezastaví ani v budoucnu.To je velmi tíživá situace. Teplo k životu potřebujeme. Jak se tedy bránit ? Otáčet kolečkem termostatu zpět, snižovat teplotu v místnostech až na stěží únosnou mez ? Máme pro Vás řešení. K tomuto účelu nám poslouží tepelné izolace.

Mnoho z nás už jistě dlouho zná izolační materiály ze skelné vaty nebo polystyrenu. Existují také další izolační materiály jako korek, recyklovaný papír nebo keramzit. Pokud se pro ně rozhodneme, musíme počítat s vyšší cenou.

Moderní izolační materiály z kamenné vlny mají kromě vynikajících tepelně izolačních vlastností i další výhody: jsou nehořlavé, zvukopohltivé, vodoodpudivé, dovolují stavbě „dýchat“, jsou odolné proti hlodavcům a jejich životnost je přinejmenším stejná jako životnost celého domu. Pokud se rozhodujete pro stavbu domu se šikmou střechou, použijete určitě izolace pro zateplení podkroví. Klasickým způsobem je vkládání izolace mezi krokve. Výhodou tohoto systému je jeho jednoduchost a relativně nízké náklady na provádění. Nevýhodou je, že dřevěné krokve vedou teplo čtyřikrát více než izolace a zvyšují tak tepelné ztráty střechy. Náročnějším řešením je izolace nad krokvemi, kdy je izolována beze zbytku celá plocha střechy bez tepelných mostů. Toto provedení zároveň umožňuje vyniknout kráse dřeva v podkroví.

Hodně tepla může z domu utéci i nedostatečně zateplenou fasádou. Nejvhodnější izolací je kamenná vlna, hlavně pro svou schopnost nechat dům volně „dýchat“. Fasáda může být buď kontaktní (o je případ běžných omítek) nebo provětrávaná (pod obkladem z kamene, cementovláknitých nebo plastových desek je vzduchová mezera).

Pokud nezapomenete dát tepelnou izolaci ani na teplovodní potrubí, bude Vám odměnou dům s výbornou tepelnou pohodou a přitom můžete ušetřit až 50 % nákladů na vytápění.

Sádrokartonové konstrukce

Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby jsou určeny pro širokou oblast použití v interiérech, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích a při opravách bytových, občanských i průmyslových staveb.

Základním prvkem tzv. „suché výstavby“ je sádrokartonová deska vyrobená z upraveného sádrového jádra a oboustranně opláštěná speciálním kartonem. Nekombinujte různé systémy suché výstavby.

Sádrokartonové systémy najdou široké uplatnění v interiéru při obkladech stěn, montáži příček a podhledů a při výstavbě podkroví. K dispozici jsou rovněž podlahové systémy (speciální sádrokartonové podlahově desky s příslušenstvím) a sádrovláknité desky s příslušenstvím.

Výhody sádrokartonových konstrukcí:

rychlý postup výstavby, snadná zpracovatelnost, úspora času a nákladů, absence mokrých procesů, nízká hmotnost, ekologický materiál 100% recyklovatelný, malá dopravní náročnost

Výběr firmy si pořádně promyslete

U sádrokartonových konstrukcí dbejte na to, aby sádrokartonové konstrukce byly postaveny z jednoho systému. Dále je třeba dodržovat montážní pravidla a zásady dané technologickým předpisem a dokumentací.

Zároveň Vám doporučujeme, abyste od firmy předem vyžadovali písemné potvrzení odborně způsobilosti. Sádrokartonové konstrukce s protipožární odolností je oprávněna montovat pouze odborně způsobilá (certifikovaná) firma, jejíž odborná způsobilost je doložena Certifikátem na montáž sádrokartonového systému, dle systému jakosti montáží Cechu sádrokartonářů ČR vydaným Cechem sádrokartonářů ČR a potvrzeným výrobcem systému. Odbornou způsobilost je možno prokázat i jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Radonový program a izolační fóliové systémy

V současné době jsou na našem trhu specializované firmy, které provádějí komplexní služby v oblasti radonového programu a foliových izolačních systémů spodních staveb. Uvedené služby reflektují současné potřeby a moderní trendy ve stavebnictví. Než začnete stavět, je nezbytným podkladem pro potřeby stavebního povolení (požadavek stavebního úřadu dle § 6, z č. 18/1997 Sb., atomový zákon) a současně pro návrh systému hydroizolací spodní stavby v kombinaci s hydrogeologickými poměry základových půd stanovení radonového rizika na stavebním pozemku.

Smysl detailního průzkumu je možné vyjádřit i ekonomicky. Níže uvedená cena za měření ra¬donu pro účely cíleného návrhu systému izolací proti vodě a radonu je finančně o řád nižší než rozdíl desetitisíců korun za předimenzované izolace navržené v projektu bez měření radonu. Na druhou stranu nedostatečné řešení hydroizolací tradičními živičnými materiály s nemožností dokonalého opracování detailů prostupů může být v konečném důsledku při následné sanaci objektu nákladem vyšším než částka 100 tis. Kč. To nemluvíme a psychickém dopadu celé situace, kdy nový objekt několikamiliónové hodnoty vykazuje v danou chv1i trvalou závadu (vlhké stěny a podlahy, zvýšená hladina radonu). V další etapě řešení na základě stanoveného radonového rizika se v kombinaci s hydrogeologickými poměry na pozemku navrhne a nadimenzuje druh, tloušťka a způsob provede¬ní izolačního systému. Přiměřené řešení dle ČSN šetří nemalé finanční prostředky a dostatečně chrání několikamiliónový majetek před rizikem výskytu vody a radonu.

Spoje fóliových izolací jsou prováděné nejmodernějšími horkovzdušnými automaty zn. TWINNY, výrobce Leister Švýcarsko. Detaily prostupů jsou odborně opracovány s použitím speciálních lepících pásek a tmelů, případně s použitím extruzivní techniky. V případě řešení tlakové vody jsou spoje izolace a riziková místa napojení přeizolována speciální měkčenou folií v kombinaci s pojistným spojem provedeným zálivkovou hmotou PVC.

Rolety, markýzy, garážová vrata

Samoobslužné rolety na oknech a balkónových dveřích Vás zbaví povinnosti každodenního zvedání a spouštění rolet. Spuštěné rolety snižují výdaje za topení až o jednu třetinu. Automaticky řízené rolety s elektrickým pohonem chrání nejenom před hlukem zvenčí, ale také před zloději. Trubkový motor a aretační závěsy tvoří téměř dokonalý bezpečnostní komplet, protože elektromagnetická brzda pohonu a aretační závěsy spolehlivě znemožňují nadzvednutí roletového pancíře. Ve spojení s pro¬gramovatelnými spínacími hodinami je tento bezpečnostní systém kompletní. Integrovaný bezpečnostní program zajistí, že budou Vaše rolety sjíždět a vyjíždět v různých, náhodně vybraných časech. Takto bude Váš dům působit jako obydlený a zloděje to odradí.

Automatické markýzy počítají s nedokonalostí lidské paměti. To se může stát každému, zapomenete stáhnout markýzu a během Vaší nepřítomnosti tuto drahou sluneční ochranu poničí náhlá změna počasí. Automatické řízení od firmy Somfy takovýmto nepříjemným překvapením zabrání a přitom ochrání Vás, Vaše květiny i nábytek před škodlivým UV-zářením. Pro ochranu před deštěm může být přímo na větrné a sluneční čidlo napojeno čidlo dešťové. Zcela nové možnosti v ovládání rolet a markýz otevírá radiová technologie integrovaná do řídících jednotek a pohonů. Systém této bezdrátové technologie se skládá pouze z vys0ače a přijímače, který pracuje s velkým dosahem na frekvenci 433,42 MHz.

Stavíme hrubou stavbu – doporučení:

zvolte pro svislé i vodorovné konstrukce jeden stavební systém a dodržujte technologické postupy dané výrobcem

základy stavby a kvalita střechy rozhodujícím způsobem ovlivňuje životnost stavby

dobře vybrané výplně otvorů a správně navržené a provedené tepelné izolace zajistí v zimě i v létě tepelnou pohodu v domě

volba levných stavebních materiálů nemusí znamenat úsporu při realizaci stavby

1.

Rodinný domek – dřevostavba

Základy

vrchní část stavby

1.

Základy stavby rodinného domu

Základové konstrukce stavby tvoří důležitou část. Musí odpovídat základovým podmínkám na pozemku a zajistit stabilitu celé stavby.

Pro realizaci základů stavby rodinného domku se používá většinou prostý beton tř. B15. Betonová směs se ukládá přímo do výkopů nebo do bednění. Základové pasy u nepodsklepených staveb rodinných domků je většinou potřeba zvýšit na úroveň podkladního betonu pod hydroizolací. Pro tento účel se v posledních letech používají stále více betonové tvarovky (např. BTB) zděné nasucho a zalité betonovou směsí.

Na staticky náročných místech je nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztužit armovanou ocelí dle návrhu statika.

Po dokončení základů a rozvodů instalací pod úrovní podlahy rodinného domku se provede zásyp základových konstrukcí (hutněný štěrkopísek). Podkladové betony doporučujeme provést v celé půdorysné ploše rodinného domku i nad základovými pasy a krčky vč. případných venkovních teras a vyztužit je ocelovou sítí s oky 150/150/6. Tím zajistíme nejen celkové stažení základových konstrukcí a vyloučíme možnost pozdějšího protržení izolací proti vodě a pronikání radonu, ale i lepší podmínky pro práci na realizaci na dalších stavebních konstrukcích rodinného domku – zdí, stropů apod.

Nadzemní části základové konstrukce je nutné provést co nejpřesněji z důvodů jejich pozdějšího obkládání či jiné úpravy povrchů. Vhodné je obvodové zdivo nad soklem o 50-70 mm vysunout směrem ven. Při pozdějším provádění fasády ukončíme spodní okraj nad soklem rohovou lištou a zajistíme tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody za obklad soklu.

Hydroizolace a opatření proti pronikání radonu

Provedení izolací proti zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do stavby nesmíme podcenit. Vadné a nekvalitní provedení těchto konstrukcí se později odstraňuje jen velmi problematicky s nákladnými opatřeními. Projektová dokumentace by měla vždy obsahovat konkrétní návrh hydroizolace i návrh opatření proti pronikání radonu z podloží. Případnou změnu těchto konstrukcí je nutné projednat s projektantem. Při realizaci používáme zásadně řádně atestované materiály.

Pro hydroizolace se především používají klasické asfaltové pásy na bázi asfaltu. U protiradonových opatření až do středního rizika lze použít pásy AL S 40, u vysokého rizika pak je nutné použít speciální konstrukce, které je vhodné zadat k provedení specializované firmě. Pro další práce na stavbě je nutné provedenou hydroizolaci nebo protiradonovou izolaci chránit před poškozením, např. betonovou mazaninou.

V současné době se často používá k hydroizolacím těsnících stěrkových tmelů. Jejich použití je zejména vhodné pro izolaci venkovních teras, koupelen, prádelen a dalších vlhkých provozů, protože lze přímo na tyto těsnící tmely klást dlažby a obklady.

Radonový program a izolační fóliové systémy

V současné době jsou na našem trhu specializované firmy, které provádějí komplexní služby v oblasti radonového programu a foliových izolačních systémů spodních staveb. Uvedené služby reflektují současné potřeby a moderní trendy ve stavebnictví. Než začnete stavět, je nezbytným podkladem pro potřeby stavebního povolení (požadavek stavebního úřadu dle § 6, z č. 18/1997 Sb., atomový zákon) a současně pro návrh systému hydroizolací spodní stavby v kombinaci s hydrogeologickými poměry základových půd stanovení radonového rizika na stavebním pozemku.

Smysl detailního průzkumu je možné vyjádřit i ekonomicky. Níže uvedená cena za měření ra¬donu pro účely cíleného návrhu systému izolací proti vodě a radonu je finančně o řád nižší než rozdíl desetitisíců korun za předimenzované izolace navržené v projektu bez měření radonu. Na druhou stranu nedostatečné řešení hydroizolací tradičními živičnými materiály s nemožností dokonalého opracování detailů prostupů může být v konečném důsledku při následné sanaci objektu nákladem vyšším než částka 100 tis. Kč. To nemluvíme a psychickém dopadu celé situace, kdy nový objekt několikamiliónové hodnoty vykazuje v danou chv1i trvalou závadu (vlhké stěny a podlahy, zvýšená hladina radonu). V další etapě řešení na základě stanoveného radonového rizika se v kombinaci s hydrogeologickými poměry na pozemku navrhne a nadimenzuje druh, tloušťka a způsob provede¬ní izolačního systému. Přiměřené řešení dle ČSN šetří nemalé finanční prostředky a dostatečně chrání několikamiliónový majetek před rizikem výskytu vody a radonu.

Spoje fóliových izolací jsou prováděné nejmodernějšími horkovzdušnými automaty zn. TWINNY, výrobce Leister Švýcarsko. Detaily prostupů jsou odborně opracovány s použitím speciálních lepících pásek a tmelů, případně s použitím extruzivní techniky. V případě řešení tlakové vody jsou spoje izolace a riziková místa napojení přeizolována speciální měkčenou folií v kombinaci s pojistným spojem provedeným zálivkovou hmotou PVC.

Tak to by bylo zatím asi tak to nejdůležitější. Doufám, že jsem Vás tím neodradila od stavby. Ing. Dana Mlejnková